Uttaksregler NoM VM

Orginaldokumentet finner du på nkk.no

Regler for det norske agilitylandslaget 2016-2019

Uttaket til det norske agilitylandslaget er basert på følgende hovedprinsipper:

 • Landslagsuttaket er åpent for ekvipasjer som oppfyller Krav for deltakelse.
 • Uttaket til landslaget baseres på 8 løp.
 • NKKs kompetansegruppe for agility, heretter forkortet KG, velger ut uttaksstevner etter at terminlisten er offentliggjort. Ved valg av uttaksstevner skal det etterstrebes geografisk spredning.
 • Eier/ fører, heretter kalt deltaker, er selv ansvarlig for påmelding/betaling til uttaksstevnene.

Krav for deltakelse

Gjennom å melde på til landslagsuttak bekrefter deltaker at følgende kriterier er oppfylt:

 • Hunden må ved påmeldingstidspunktet være berettiget til å melde på i Agility klasse 3 og Hopp klasse 3. Hunden må delta i Agility og Hopp klasse 3 på uttaksstevnene.
 • Hunden må være over 18 måneder.
 • Deltaker må være medlem av en klubb som samarbeider med NKK.
 • Deltaker må enten være norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med fast bostedsadresse i Norge (jf. folkeregisteret).
 • Hunden må være registrert i NKK (ikke NOX) og ha vært det i minst 6 mnd før første aktuelle mesterskaps første konkurransedag.
 • Deltakeren må være fylt 18 år senest første dag av første uttaksstevnet, alternativt må deltakere under 18 år følges av en foresatt eller annen myndighetsperson etter foresattes skriftlige tillatelse. Alle ekstrakostnader vedr. foresattes/ myndighetspersonens reise og opphold ved uttak, samlinger og mesterskap dekkes for egen regning.
 • Deltaker er selv ansvarlig for at hunden oppfyller og innehar de krav, vaksiner og papirer som kreves for å reise til de landene som arrangerer mesterskapene, og for å returnere til Norge.

Påmelding til landslagsuttak   

For å komme i betraktning til landslaget må påmelding registreres HER senest 3 uker før den første uttakshelgens første dag – i 2019 er denne fristen altså lørdag 18. mai Påmeldingen følges av 500 kr (per ekvipasje) som betales til oppgitt konto innen samme frist.

Utvidet påmeldingsfrist: 

Det gis mulighet til forsinket påmelding, senest mandag før første uttakshelg – altså mandag 3. juni 2019, mot 200 kr økning i påmeldingsavgiften. Påmeldingen følges da av 700 kr (per ekvipasje) som betales til oppgitt konto innen samme frist.

Pengene går til drift av og støtte til landslaget. Påmeldingen bekreftes av Landslagsledelsen når påmelding og betaling er registrert.

Deltaker er selv ansvarlig for påmelding/betaling av uttaksløpene innen fristen oppgitt av arrangørklubben – 21.05.2019. Etteranmelding godtas ikke.

Påmeldingen gjelder normalt for landslaget til både VM og Nordisk mesterskap, men søker kan i påmeldingen gi beskjed om at man kun søker til ett av mesterskapene. Dette kan ikke endres i ettertid.

Landslagsuttaket

Landslagsuttaket består av til sammen av 8 løp; 4 i agility og 4 i hopp. Poengene fra ekvipasjens 3 beste agility- og 3 beste hoppløp legges sammen.

Uttaksstevner

Uttaksstevnene for det enkelte år fastsettes av KG. Det velges ut maksimalt 2 helger med dobbeltstevner som skal foregå i perioden 1.april – 20.juni. De konkrete stevnene fastsettes så raskt som mulig etter at terminlisten for det kommende året er offentliggjort.

Uttaksstevne 2019 (kun 1 helg):

 • Ølen Etne Vindafjord Hundeklubb 8. – 10. juni 2019

Beregning av resultater

Det lages en egen resultatliste for hver av størrelsesklassene, med de ekvipasjene som deltar i landslagsuttaket. Det gis poeng per løp etter følgende system:

Grunnpoeng:

 • Feilfritt løp                                                                = 100 poeng
 • Løp med 5 banefeil                                                 = 50 poeng
 • Løp med 10 banefeil                                               = 20 poeng
 • Løp med mer enn 10 banefeil eller disk              = Ikke med i poengberegningen

Deretter blir det trukket fra, eller lagt til «tidspoeng»:

Tidspoeng:

1 tidspoeng = 0,1 sekund.

Vinnertid       =    Tiden til raskeste feilfrie ekvipasje. Dersom ingen er feilfrie: tiden til den raskeste ekvipasjen med færrest banefeil. Det beregnes egen vinnertid for hver størrelsesklasse.

1,00 sek. langsommere enn vinnertid = -10 poeng                                                                           1,32 sek.  raskere enn vinnertid = +13,2 poeng

Laveste oppnåelige sum per løp er 0. Det gis også 0 poeng ved disk, og ved mer enn 10 banefeil.                                                                                                                                                                                                                                      * = vinnertid

Hund Bane- feil Tid Grunn- poeng Tids- poeng Sum  Kommentar
Pluto 0 32,50* 100 0,00 100,00 Beste feilfrie ekvipasje = vinnertid
Langbein 0 34,60 100 -21,00 79,00 Feilfritt og 2,1 sek. bak vinnertid
Fenris 5 29,00 50 35,00 85,00 5 banefeil og 3,5 sek. raskere enn vinnertid
Snoopy 5 39,50 50 -70,00 0,00 5 banefeil, men for mange sek. bak vinnertid til at det blir poeng totalt
Landstrykern 10 32,44 20 0,60 20,60 10 banefeil og 0,06 raskere enn vinnertid
Lady 15 29,47 0 0,00 Mer enn 10 banefeil gir ikke poeng, tross raskere enn vinnertid
Idefix Disk 0 0,00 Disk gir ikke poeng

Uttak av troppen til mesterskap

Den endelige troppen fastsettes på grunnlag av resultatet fra uttaksstevnene. Poengene fra ekvipasjens 3 beste agility- og 3 beste hoppløp legges sammen. For å kunne bli tatt ut i den endelige troppen må ekvipasjen ha poeng fra mist 2 Agilityløp og minst 1 Hoppløp.

Poenglikhet

 • Ved poenglikhet vil ekvipasjen med flest poeng fra agilityklasser gå foran.
 • Ved fortsatt poenglikhet vil ekvipasjen med flest gjennomførte løp uten disk gå foran.
 • Ved fortsatt poenglikhet vil ekvipasjen med færrest banefeil i snitt per gjennomførte løp (uten disk) gå foran.
 • Dersom det fortsatt er poenglikhet blant ekvipasjer, overlates det til Landslagsledelsen å foreta utvelgelse.

VM

De 5 ekvipasjene med flest poeng i hver størrelsesklasse tas ut og reiser til VM:

 • Individuelt:         Nr. 1-3 går individuelt, nr. 4 og 5 er reserver
 • Lag:                      Nr. 1-4 går lag, nr. 5 er reserve

I tillegg tas det ut en hjemmereserve i hver størrelsesklasse. Denne meldes på, men reiser kun ved sykdom/forfall fra en av de uttatte ekvipasjene.

Nordisk Mesterskap

De 10 ekvipasjene med flest poeng i hver størrelsesklasse tas ut og reiser til NoM:

 • Individuelt:  Nr. 1-10 går individuelt
 • Lag:               Nr. 1-5 går lag

I tillegg tas det ut 2 hjemmereserver i hver størrelsesklasse. Disse meldes på (i henhold til gjeldene regler og frister for NoM) og reiser kun ved sykdom/forfall fra en av de uttatte ekvipasjene.

Deltakere som blir tatt ut til mesterskap, bekrefter sin plass i troppen ved å skrive under og returnere kontrakt for landslagsutøvere i agility til landslagsledelsen.

Samlinger

Samlinger arrangeres etter at troppen til mesterskap er tatt ut. Antall samlinger fastsettes av landslagsledelsen. Det forventes at troppen, inkl. reserver, som er tatt ut til mesterskap deltar på disse.

Annet

Sykdom/skade/annet som medfører (eller potensielt kan medføre) at en ekvipasje ikke kan delta, skal meldes landslagsledelsen umiddelbart. Dersom det oppstår ekstraordinære saker eller hendelser vedrørende landslaget som ikke direkte omtales i regelverket, legger landslagsleder saken frem for KG som treffer avgjørelse i saken. Deltaker kan miste sin landslagsplass ved brudd på landslagets regler. Klageinstans for saker relatert til agilitylandslaget er KG.

Regelrevisjon

Landslagsreglene vedtas for 2016-2019. Det er ønskelig med stabile uttaksregler over tid. Mindre endringer kan forekomme etter hver sesong, ut fra opparbeidede erfaringer. Ved omfattende regelendringer sendes forslaget på høring til NKKs medlemsklubber.

Ved endringer i regler for VM og Nordisk Mesterskap kan reglene for landslagsuttak også endres.